Tag Archives: làm cho chúng mất mối liên hệ với nhau. Việc bố trí cấu thang cần xem tình hình bố trí phòng ở trên gác