Tag Archives: đạm và lân cho cây. Cây sẽ vì thế mà sinh trưởng phát triển tốt